Beth yw barn y myfyrwyr? Rwyf wedi cael llawer o help gyda Saesneg, mathemateg a sillafu. Mae fy ngwersi’n hwyl ac yn cŵl. Gabriella, 9 oed
Cefnogaeth gydag Anawsterau Dysgu Penodol

Therapi Iaith a Lleferydd

Gall therapi iaith a lleferydd helpu pobl gydag amrywiaeth eang o broblemau iaith, lleferydd a chyfathrebu, gan ddatblygu eu gallu i ryngweithio’n fwy effeithiol gyda phobl eraill. Mae pobl yn dysgu drwy gyfrwng iaith felly mae therapi iaith a lleferydd yn gallu chwarae rôl hanfodol mewn helpu plant a phobl ifanc i gysylltu’n well gyda chwricwlwm yr ysgol a chyflawni eu potensial academaidd.

Yn Positive Leap, mae Jill Redgrave yn cynnig asesiad iaith a lleferydd ac ymyrriad therapiwtig i blant a phobl ifanc o ddwy oed i ddeunaw oed gyda’r gwahanol anghenion yma:

  • Anhwylder/oedi yn eu lleferydd; hynny yw, anhwylder neu oedi yn natblygiad eu gallu i gynhyrchu sain lleferydd
  • Anhwylder / oedi yn eu hiaith (o ran dealltwriaeth ac o ran mynegiant)
  • Gwahaniaethau ac anableddau dysgu
  • Anhwylder prosesu clywedol
  • Anawsterau talu sylw, gwrando a chwarae
  • Anawsterau darllen/ysgrifennu, yn arbennig y rheiny gyda phroblemau ymwybyddiaeth ffonolegol o dan yr wyneb

Mae agwedd Jill tuag at weithio gyda phlant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn cynnwys defnyddio gweithgareddau penodol wedi eu targedu y mae hi’n eu teilwra i oed y cleient. I blant ifanc, mae hi’n defnyddio amrywiaeth o weithgareddau hwyliog ymarferol i gyrraedd ei thargedau therapiwtig, ond gyda myfyrwyr ysgol uwchradd mae hi’n annog y bobl ifanc i gymryd rhan yn ymarferol ymhob gweithgaredd a gyflwynir. Mae hi’n annog rhieni a gofalwyr i ddod i ddeall y broses therapiwtig er mwyn helpu’r plentyn neu’r person ifanc i drosglwyddo’r sgiliau maen nhw newydd eu dysgu i mewn i leoliadau eraill.

Daeth Jill Redgrave yn therapydd iaith a lleferydd cymwysedig yn 1987 gyda gradd BA(Anrh) mewn Ieithyddiaeth a Phatholeg Iaith o Brifysgol Reading, Lloegr. Mae hi wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau yn y Bahamas ac yn y Deyrnas Unedig. Gweithiodd i adran therapi iaith a lleferydd y Weinidogaeth Addysg yn y Bahamas yn ogystal â chlinigau cymunedol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ym Manceinion a Dwyrain Sir Gaer. Hefyd mae hi wedi rhoi therapi iaith a lleferydd i boblogaethau pediatrig rhyngwladol dros gyfnod o bedair blynedd ar ddeg fel ymarferydd preifat mewn addysg prif ffrwd (yn cynnwys ysgolion Byd y Fagloriaeth Rhyngwladol), lleoliadau addysg arbennig, a chlinigau preifat.

Mae Jill yn aelod o’r cyrff proffesiynol yma:

Mae ganddi dystysgrif datgeliad DBS manylach.

Cyswllt

British Association for Counselling & Psychotherapy

Jill Redgrave, BA(Anrh), MRCSLT, MASLTIP, HCPC(cof)
Therapydd Iaith a Lleferydd Pediatrig
ff: 07794 585809
e-bost: jill@positiveleap.co.uk

Positive Leap, WrecsamPositive Leap, WrecsamPositive Leap, Wrecsam
Ein Cefndir Cymorth gyda Llythrennedd Cymorth gyda Rhifedd Asesiadau Cynhyrchion Cysylltu â Ni