Beth yw barn y myfyrwyr? Mae Jayne yn gwneud dysgu’n hwyl ac yn eich helpu gyda’r pethau sy’n achosi trafferth i chi. Izzy, 11 oed
Cefnogaeth gydag Anawsterau Dysgu Penodol

Therapydd Galwedigaethol

Mae therapi galwedigaethol yn canolbwyntio ar allu rhywun i wneud tasgau pob dydd sy’n bwysig iddynt. Mae’n ymwneud â thri maes allweddol: hunanofal (edrych ar eich ôl eich hun); gweithredu cynhyrchiol (tasgau yn y cartref a’r ysgol); a chwarae a hamdden (gwneud pethau i’w mwynhau). Mae therapydd galwedigaethol wedi’i hyfforddi i asesu gallu pobl i wneud y tasgau hyn, i ganfod y problemau o dan yr wyneb sy’n effeithio ar y galluoedd yma, ac i ddatblygu rhaglen ymyrraeth sy’n canolbwyntio ar ddatblygu a chyflawni’r sgiliau gweithredu pwysig.

Gallent gynnig asesiadau manwl, gan dargedu’r anawsterau y gall plant eu cael gyda thasgau pob dydd, megis gwisgo, ysgrifennu neu reidio beic. Pwrpas ymyrraeth yw ceisio helpu plant i gyflawni targedau y maen nhw a’u teuluoedd wedi cytuno arnynt, gan ddefnyddio dull sy’n hwyliog iddynt ac yn eu galluogi. Maent yn rhoi pwyslais mawr ar rymuso plant a’u teuluoedd, fel eu bod yn teimlo’n ddigon hyderus i barhau i ddatblygu’r sgiliau ym mywydau pob dydd y plant, ar ôl gadael y sesiynau therapi.

Mae Rhiannon Macpherson yn Therapydd Galwedigaethol sydd â diddordeb arbennig mewn plant gydag anawsterau cydsymud motor (a alwn hefyd yn anhwylder cydsymud datblygiadol, neu ddyspracsia). Cafodd ei chymwysterau i ddod yn Therapydd Galwedigaethol yn 1994, ac yn 2006 cafodd radd Meistr mewn Gwyddor Iechyd. Erbyn hyn mae hi’n uwch ddarlithydd mewn therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndwr. Mae ganddi 17 mlynedd o brofiad o weithio ym maes therapi galwedigaethol plant, yn cynnwys gweithio mewn timau therapi plant yn yr UDA a Seland Newydd yn ogystal â’r Deyrnas Unedig.

Mae Anna Booty yn Therapydd Galwedigaethol hynod sgiliedig a gymhwysodd yn 2001. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio’n rhan amser fel therapydd galwedigaethol plant i Ymddiriedolaeth sylfaen GIG Countess of Chester ac mae ganddi 7 mlynedd o brofiad o weithio yn yr ardal yma.

Mae eu profiad gwaith yn amrywiol ac yn cynnwys gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n dioddef amrywiaeth eang o anawsterau gweithredu. Hefyd, mae hi wedi rhoi hyfforddiant ac wedi cynnal gweithdai i rieni, athrawon a therapyddion galwedigaethol.

Mae Rhiannon ac Anna yn aelodau o Gymdeithas Brydeinig y Therapyddion Galwedigaethol a’r Coleg Therapyddion Galwedigaethol, ac maent yn perthyn i’r adrannau arbenigol i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ac i Bractis Annibynnol. Maent wedi cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, ac mae ganddynt ddatgeliad DBS manylach (sef y gwiriad CRB gynt).

Cyswllt

HCPC - Health & Care Professions Council Registered - www.hpcp-uk.org

Rhiannon Macpherson
Therapydd Galwedigaethol Cofrestredig â HCPC
BSc (Anrh), MSc, PGCPD (AU)
ff: 07951 447653
e-bost: rhiannon@positiveleap.co.uk

Positive Leap, WrecsamPositive Leap, WrecsamPositive Leap, Wrecsam
Ein Cefndir Cymorth gyda Llythrennedd Cymorth gyda Rhifedd Asesiadau Cynhyrchion Cysylltu â Ni